หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อเหล็กลอง
"แหล่งน้ำอุดม คมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
พลานามัยสมบูรณ์ ผู้คนเป็นสุข
เกื้อหนุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา"
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเหล็กลอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตุ้ม
แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนตำบลบ่อเหล็กลอง
ผู้สูงอายุดีเด่นตำบลบ่อเหล็กลอง
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเหล็กลอง
ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
1
2
3
 
 

วัดนาตุ้ม

รร.บ้านนาตุ้ม

ศาลาแปดเหลี่ยม

วัดบ้านแม่ลอง

วัดต้นม่วงคีรี

รร.บ้านแม่รัง
     

ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง " ปอปั้น "
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
   
 
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ [ 30 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขัน [ 11 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 32 
วารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 อบต.บ่อเหล็กลอง [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 34 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาส 3 [ 3 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 31 
รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.บ่อเหล็กลอง ปี 2561 [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 36 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงาน อบต.บ่อเหล็กลอง [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 32 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการตามนโยบายความโปร่งใส [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 29 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 36 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.บ่อเหล็กลอง ปี 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินประจำปี 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 35 
รายงานการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 41 
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 37 
การดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 127 
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2561 - 2563) [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 60 
รายงานการกำกำติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 50 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 51 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 17 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 85 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตามโครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างปิดภาคเรีย [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 137 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 98 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือก [ 28 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 114 
     
ทต.สอง พบเห็นการทุจริตโปรดแจ้ง [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ดอนมูล ขาดทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 269 รายการ [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าข้าม ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าข้าม ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหลวง ประชาสัมพันธ์ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่เกษตร จำนวน 3 สาย [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.วังชิ้น แจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชิ้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 256 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.วังชิ้น ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชิ้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประ [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.กาญจนา เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยท่ี 2 (ครั้งท่ี 1) ปี พ.ศ.2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่คำมี โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยอ้อ ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัด [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.นาพูน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และปกป้องสถาบันหลักของชาติและชุมชน [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.สวนเขื่อน เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองม่วงไข่ มอบทุนการศึกษาแก่เด็ก นักเรียน ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองม่วงไข่ โครงการป้องกันภัยแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าข้าม ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างโครงหลังคาพร้อมเทลานคอนกรีตสำหรับเครื่องออกกำล [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าข้าม ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโครงหลังคาพร้อมเทลานคอนกรีต สำหรับเครื่องออกกำลังกา [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านกลาง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน - มิถุนาย [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลของศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ประจำเดือ [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ยางตาล ประกาศราคากลาง ขยายเขตวางท่อจ่ายน้ำประปา ม.7 [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
     
แนวทางการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3815  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3823  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3814  [ 20 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3818  [ 20 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3816  [ 20 ก.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2562 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3812 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2562 ]
จัดส่งผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี2562 (แบบ 1-2) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3819  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ กสธ. มท 0819.3/ว3811  [ 20 ก.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว3758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว5558  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3789  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3786  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว3727  [ 19 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว5574 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16995-1706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3785  [ 19 ก.ย. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3774 [แบบรายงานฯ]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว122 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810..6/ว3765  [ 18 ก.ย. 2562 ]
 
           
   
 
 


ซื้อวัสดุตามโครงการออกสำรวจภาษีที่ดิน โดยวิธีเฉพาะ [ 6 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเ [ 3 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 26รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนเดือนก.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจ [ 30 ส.ค. 2562 ]จ้างรับส่งนักเรียนในพื้นที่ตำบลบ่อเหล็กลอง โดยวิธี [ 30 ส.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริมนมศพด.เดือนก.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2562 ]จ้างขุดฝังกลบขยะ จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอม(ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 26 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]ซื้อตราประทับ (ตรายาง) หมึกธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 26 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเ [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์hplaserjet1020 โดยวิธีเฉพาะเจา [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริมนม ศพด.เดือน ก.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 30 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียนในพื้นที่ เดือน สิงหาคม [ 30 ก.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนในเขตพื้นที่ โดยวิธีเฉพ [ 30 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2562 ]

 
 
 
พร0023.1/ว3970 ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิรูปองค์การของกรมส่งเสริมการปก [ 18 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว503 แจ้งโอนเงิน อปท. [ 18 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว3966 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ [ 18 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.3/12343 ขอเชิญเข้ารับรางวัลโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 ในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ [ 17 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว3943 การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นัก [ 17 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว501 แจ้งขยายระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารการของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว502 จัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว500 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่าก่อสร้างตาม [ 17 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว499 แจ้งแนวทางปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ [ 17 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว3898 โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง [ 16 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว497 การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย [ 16 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.1/ว498 ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมร [ 16 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.1/ว498 ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมร [ 16 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.2/ว3895 การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติในหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 13 ก.ย. 2562 ]   
พร0023.3/ว3896 การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นและระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒ [ 13 ก.ย. 2562 ]   
พร0023.3/ว495 การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]   
พร0023.3/ว494 แจ้งเลื่อนการจัดประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 [ 13 ก.ย. 2562 ]   
พร0023.3/ว3887 ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค่าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที [ 13 ก.ย. 2562 ]   
พร0023.5/ว3873 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษ [ 12 ก.ย. 2562 ]   
พร0023.5/ว3872 การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป 62 สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู ไตรมาสท [ 12 ก.ย. 2562 ]   
 
 
 
 
โอนย้าย (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 8095  ตอบ 16  
เชิญชวนพ่อ แม่พี่น้องศรัทธานาบุญ แอ่วงานตานสลากวัดนาตุ้มประจำปี 2554 (28 ส.ค. 2561)    อ่าน 1375  ตอบ 3  
เงินโบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (4 ก.พ. 2560)    อ่าน 3561  ตอบ 0  
 
   
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-894-6146
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.บ่อเหล็กลอง ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 โทรศัพท์ : 054-545-317-8 โทรสาร : 054-545-318
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง
จำนวนผู้เข้าชม 2,407,859 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10