หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.borleklong.go.th/h... https://www.borleklong.go.th/o... 1.หน้าหลัก (เมนูย่อย ข้อมูลหน่วยงาน)
2.โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.borleklong.go.th/h... https://www.borleklong.go.th/b... https://www.borleklong.go.th/s... 1.หน้าหลัก (เมนูย่อย บุคลากร)
2.ผู้บริหาร
3.หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.borleklong.go.th/h... https://www.borleklong.go.th/p... https://www.borleklong.go.th/p... 1.หน้าหลัก (เมนูย่อย ข้อมูลหน่วยงาน)
2.อำนาจหน้าที่
3.อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.borleklong.go.th/h... https://www.borleklong.go.th/p... https://www.borleklong.go.th/p... 1.หน้าหลัก (เมนูย่อย แผน)
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น
3.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2566)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.borleklong.go.th/h... https://www.borleklong.go.th/c... 1.หน้าหลัก (เมนูย่อย ข้อมูลหน่วยงาน)
2.ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.borleklong.go.th/h... https://www.borleklong.go.th/p... https://www.borleklong.go.th/l... https://www.borleklong.go.th/l... https://www.borleklong.go.th/l... 1.หน้าหลัก (เมนูย่อย ระเบียบ)
2.ข้อบัญญัติ
3.พรบ./พรก
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
5.ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.borleklong.go.th/h... https://www.borleklong.go.th/n... https://www.borleklong.go.th/n... https://www.borleklong.go.th/n... 1.หน้าหลัก (เมนูย่อย ข่าวสาร)
2.ข่าวประชาสัมพันธ์
3.กิจกรรม
4.ข่าวสรรหาบุคลากร
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.borleklong.go.th/h... https://www.borleklong.go.th/w... 1.หน้าหลัก (เมนูย่อย บริการประชาฃน)
2.กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.borleklong.go.th/h... https://www.borleklong.go.th/n... https://www.borleklong.go.th/n... 1.หน้าหลัก (เมนูย่อย ข่าวสาร)
2.ข่าวประชาสัมพันธ์
3.ช่องทางติดต่อสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook อบต.บ่อเหล็กลอง
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.borleklong.go.th/h... https://www.borleklong.go.th/w... 1.หน้าหลัก (เมนูย่อยด้านล่าง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
2.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5