หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายไตรภพ ปกรณ์รัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 088-258-2086
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นายมลตรี จากสีพรม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 097-935-4255


นางนุจีเรศ แก้วใหญ่
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-765-7925


นายทองอ่อน บุตรใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 093-313-4407


นายไตรภพ ปกรณ์รัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 088-258-2086